mapa strony   |   kontakt   |

Organy Spółki

Zgromadzenia Wspólników 

       Gmina Syców, ul. Mickiewicza 1, 56 - 500 Syców
Liczba udziałów 15 626 o łącznej wartości nominalnej 15 626 000 zł

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. zawarcie między spółką dominując ą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 5. zwrot dopłat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 7. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 8. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno - finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 9. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 10. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 11. zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 12. przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorca

        Jerzy Michalak -przewodniczący

        Dariusz Piwoński

        Mateusz Nogala

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Gminę Syców, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 2. badanie bilansów oraz sprawozdania finansowego,
 3. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
 4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 6. zatwierdzenie Regulaminu działania Zarządu Spółki,
 7. przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu Spółki,
 8. zgłaszanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,
 9. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

Zarząd

      Dominik Kulok
       Prezes Zarządu 
      Robert Malecki
       Członek Zarządu 


Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd składa się od jednej do dwóch osób. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.  


Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: redaktor r
Dokument z dnia: 21.04.2023
Dokument ogldany razy: 93 882
Opublikowa: Anna Surma
Publikacja dnia: 03.07.2023
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl