mapa strony   |   kontakt   |

Zakres działalności

SGK Sp. z o.o. jest spółką komunalną gminy Syców.

Podstawowym przedmiotem jej działalności jest:

  • dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie gminy Syców;
  • wytwarzanie i przesyłanie ciepła;
  • zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów stałych;
  • zbieranie odpadów posegregowanych;
  • wywóz nieczystości płynnych;
  • oczyszczanie ulic, placów i "akcja zima";
  • inne usługi komualne w tym administracja cmentarzy, zarządzanie składowiskiem odpadów.
Do zakresu działalności SGK Sp. z o.o. należy:

Nazwa działalności

PKD

Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.A
Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.41.B

Wydobywanie żwiru i piasku 14.21.Z
Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej 41.00.A
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 41.00.B
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty zimne 45.11.Z
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, i telekomunikacyjnych 45.21.C
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych 45.21.D
Wykonanie robót budowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 45.21.F
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 45.50.Z
Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową 52.63.A
Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 55.23.Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 70.32.Z
Reklama 74.40.Z
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 90.01.Z
Gospodarowanie odpadami 90.02.Z
Działalność sanitarna i pokrewna 90.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna 93.03.Z
Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.05.Z
Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffman
Dokument z dnia: 23.02.2007
Dokument ogldany razy: 47 023
Opublikowa: Aleksandra Hoffman
Publikacja dnia: 26.02.2007
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl